Procedura bezpieczeństwa Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie w czasie trwania epidemii koronowirusa Sars-cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Cele procedur:
– ustalenie zasad porannego przyjęcia dziecka do żłobka;
– zapewnienie bezpiecznego przebywania w placówce;
– zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w żłobku;
– zapewnienie profesjonalnych działań pracowników żłobka gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;
– ustalenie zasad wyjścia na plac zabaw żłobka; – ustalenie zasad przy stwierdzeniu podejrzenia zakażenia;
– zapewnienie zasad szczególnej ostrożności dotyczące wydawania posiłków;
– dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków

Osoby podlegające procedurze:
Procedura dotyczy wychowawców małego dziecka (opiekunka dziecięca), pracowników obsługi, dzieci i rodziców Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie
Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:
– znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego opiekuna.
– opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w żłobku.

Procedura Porannego Przyjęcia Dziecka

Rodzice są wpuszczani do placówki do szatni ( maksymalnie 3 rodziców), oddają dziecko na bramce ( dziecko przejmuje opiekunka). Obowiązuje dystans minimum 1,5 metra pomiędzy osobami dorosłymi i ich dziećmi, rodzic wchodzi w maseczce oraz w rękawicach jednorazowych ma do dyspozycji przy wejściu płyn do dezynfekcji rąk.
Dziecko przy wejściu do żłobka ma mierzoną temperaturę w obecności rodzica. Temperatura powyżej 37 stopni dyskwalifikuje z pozostawienia dziecka w Żłobku. (granica temperatury ustalona z uwzględnieniem błędu pomiaru, lekkiego ząbkowania, czy płaczu przy rozstaniu). Temperatura wpisywana jest do Zeszytu Pomiaru Temperatury wspólnego dla wszystkich dzieci. Nie ma obowiązku podpisu Rodzica pod pomiarem jego dziecka. Dzieci nie przynoszą z domu zabawek. Kiedy je przyniosą- zabrane zostaną przez Rodzica. Dziecko po przejęciu przez opiekunkę ma myte ręce w łazience po wejściu na sale.
Do placówki nie zostanie przyjęte dziecko, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych oraz lekarza. Uczula się na odpowiedzialność Rodzica za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do Placówki.

Placówka ma możliwości ograniczenia liczby dzieci w żłobku

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 kwietnia 2020 placówka ma możliwość ograniczenia liczby dzieci w żłobku. Organizacja pracy jest ustalona na bieżąco na podstawie analizy zebranych zdalnie (telefonicznie, meilowo) informacji od rodziców o liczbie dzieci.

Procedura Przebywania w Placówce

W Placówce personel może przebywać w maseczkach ochronnych na twarzy lub przyłbicach, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów (pracownicy nie mają takie obowiązku, ale powinny być one dostępne w razie konieczności ich użycia). Personel ma zapewnione maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki higieniczne i dezynfekujące. Personel przychodzący do pracy ma mierzoną temperaturę – dwa razy dziennie, wpisywaną do zeszytu pomiaru temperatury. Temperatura większa niż 37 stopni wskazuje na konieczność konsultacji z lekarzem, z równoczesnym zakazem przebywania w placówce ( dziecko odesłane do domu).
Uwaga:
– temperaturę należy mierzyć dwa razy dziennie zarówno dzieciom jak i pracownikom;
– pomiar należy wpisać do zeszytu pomiaru temperatury. Personel ma do dyspozycji w każdym pomieszczeniu pracy płyn do dezynfekcji rąk oraz środki higieniczne (rękawiczki, mydło), należy myć ręce tak często jak to konieczne, lecz nie rzadziej niż: przed posiłkami i po nich, po toalecie, po powrocie z placu zabaw, po czynnościach brudzących np. malowanie farbami, zajęcia z plasteliną itp. Personel używa rękawiczek jednorazowych przy czynnościach higienicznych, np. przewijanie, mycie oraz przy karmieniu dzieci. W razie nieobecności dziecka związanej z chorobą rodzice powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza, zezwalające na powrót do placówki; respektowane będą także pisemne oświadczenia Rodziców w tym zakresie.
Z sali usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, szmaciane zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, obręcze itp.) powinny one być umyte i dezynfekowane. Zabawki podzielone na kilka zestawów dla każdej grupy zamknięte w pudełku. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować. Sala, w której znajdują się dzieci oraz przeprowadzane są zajęcia powinna być wietrzona raz na godzinę. Każda sala pełni funkcję jadalni, sypialni, bawialni. Opiekunki regularnie przypominają dzieciom zasady higieny, podkreślają że nie powinno się dotykać oczu ust, nosa, często myć ręce wodą z mydłem. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek, leżaczków,
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Sale i wszystkie pomieszczenia dezynfekowane są minimum raz dziennie.
Organizując dzieciom miejsce do spania, zachowujemy dystans pomiędzy leżaczkami lub łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekowane leżanki, łóżeczka oraz pościel. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednej sali.

Procedura wyjścia na plac zabaw

Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać placu zabaw na terenie placówki. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizowane będą tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Zabawki na placu zabaw podlegają codziennej dezynfekcji. W razie braku dezynfekcji na placu zabaw wszystkich zabawek trzeba oznaczyć sprzęt taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

Procedura bezpieczeństwa na salach

Dotyczy zasad bezpieczeństwa na salach dziecięcych poszczególnych grup wiekowych.
Opiekun dziecięcy:
– Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do przebywania dzieci nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek.
– Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, opiekun ma obowiązek zgłosić to do dyrektora żłobka celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek opiekun ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia.
– Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200 – 300 lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej + 18°C).
– Podczas pobytu dzieci opiekun dziecięcy nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu opiekunowi i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia opiekuna z odpowiedzialności za dzieci.
– Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, opiekun powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.
– Opiekun dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu. Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w żłobku należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do żłobka i ogrodzenia terenu żłobka. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.
PERSONEL OBSŁUGOWY :
– Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych.
– Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przed medycznej.

Procedura przy stwierdzeniu podejrzenia zakażenia

Założyć jednorazowy strój zabezpieczający, zaprowadzić dziecko do osobnego pomieszczenia pełniącego funkcję izolatki. Osoba niesamodzielna powinna mieć na ten czas zapewnioną stałą opiekę. Skontaktować się ze stacją sanepidu i działać zgodnie z ich wskazówkami. Poinformować rodziców dziecka o konieczności pilnego odebrania dziecka. Niezwłocznie poinformować organ prowadzący placówkę, o liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia, oraz wszystkich rodziców o zaistniałej sytuacji. W przypadku wystąpienia podczas zajęć u personelu objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki. Zaleca się ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia, a także przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia itp.), których dotykał.
Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
W miejscu widocznym zostały wywieszone numery telefonów do służb medycznych 999, 112
Info NFZ 800 190 590 oraz stacji sanitarno- epidemiologicznej (PSSE) w Dąbrowie Górniczej
795 513 569 czynny całą dobę

Procedura- wydawanie posiłków

Obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników odpowiedzialnych za wydawanie posiłków. W miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów. Dostawca posiłków ma obowiązek używania pojemników jednorazowych. Posiłki zorganizowane są w miejscach do tego przeznaczonych, dopuszcza się zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.
Korzystanie z dystrybutorów wody wyłącznie przez pracowników, tak aby dzieci nie miały
bezpośredniej styczności. Dzieciom wodę podaje opiekun.

Procedura postępowania w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 – Żłobek Miejski nr 3 Będzin

 1. Pracownicy żłobka wchodząc do placówki zobowiązani są do zdezynfekowania rąk środkami dostępnymi tuż przy wejściu.
  2. Pracownicy zobowiązani są następnie do wykonania pomiaru temperatury ciała.
  3. Niezwłocznie należy udać się do szatni dla personelu i pozostawić tam nakrycia wierzchnie oraz obuwie.
  4. Podczas wykonywania obowiązków, na cały czas przebywania w placówce należy zachowywać szczególne środki ostrożności: Zachowywać co najmniej 2 metry odległości pomiędzy pracownikami. Często i bardzo dokładnie myć ręce według instrukcji zamieszczonych w łazienkach i toaletach znajdujących się na terenie placówki. Dezynfekować ręce. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je. Należy unikać przebywania więcej niż dwóch osób w jednym pomieszczeniu. Kontakty służbowe w miarę możliwości ograniczyć do telefonicznych i mailowych.
  5. Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie jest zamknięty dla wszystkich osób trzecich do odwołania, co oznacza, że pracownicy nie muszą kontaktować się z petentami.
  6. Pracownicy zobowiązani są do codziennego zdezynfekowania klamek w drzwiach wejściowych, toaletach, furtce wejściowej oraz pomieszczeniach używanych danego dnia środkiem do tego przeznaczony. A także biurka, stoły, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.
  7. W razie wystąpienia objawów określanych jako charakterystyczne dla COVID – 19 należy zachować się odpowiedzialnie i nie przychodzić do pracy.
  8. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus lub gdy pracownik miał kontakt z osobą zakażoną, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.
  9. W przypadku gdy u pracownika zostanie zastosowana kwarantanna obowiązkowa lub będzie miał informacje o tym, że kontaktował się z osobą zarażoną lub u pracownika zostanie zdiagnozowany COVID-19 należy niezwłoczne zawiadomić dyrektora placówki, aby ten mógł poinformować pozostałych pracowników o konieczności podjęcia dalszych działań w ochronie zdrowia i życia pracowników i zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby.

 


Dwu Języczne Dzieci yellowhouseenglish.com/ Biuletyn Informacji Publicznej