Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1

Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma z zastosowanie do strony internetowej placówki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).

• Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – dyrektor Marzena Wolska
adres e-mail – zm3@zm3.bedzin.pl
numer telefon – (32)775-84-44

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie usytuowany jest przy ul. Sportowej 1.

1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sportowej 1.
2. Żłobek jest ogólnodostępny w godzinach pracy. Aby dostać się do budynku, należy zadzwonić domofonem usytuowanym na wysokości ok. 125 cm (po prawej stronie drzwi).
3. Budynek jest trzypoziomowy
5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
6. Budynek posiada jedną łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze.
7. Na terenie przylegającym do placówki znajduje się parking.
8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
9. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 

 

Ułatwienia dostępu